FAQ

 • Co to je Neurorestart?

  Transformační systém osobního rozvoje, který kombinuje funkční techniky z aplikovaných neurověd, kvantové fyziky a spirituality. Základem je studium online programů s možností pravidelných setkání a podporou.

 • Pro koho je určen Neurorestart?

  Neurorestart není omezen věkem ani pohlavím či vzděláním. Je to komplexní vzdělávací program, který cílí na různé oblasti života.  Od zlepšování osobní situace až po obchodní a byznysové taktiky. Neurorestart využívají lidé, kteří hledají další formu rozšíření svých znalostí a rozvoje osobnosti.

 • Jak probíhá studium?

  On-line studium začíná dnem vytvoření uživatelského účtu člena Neurorestart Institutu (dále jen NRI). Vytvoření uživatelského účtu je umožněno po řádném vyplnění a odeslání členské přihlášky do NRI. Student má zpřístupněné on-line programy dle zvolené varianty studia – STUDENT, PUMA, DIAMANT.  Do studia každý vstupuje na základě svého rozhodnutí. Formou členské sekce je ve spojení s lektory a také dalšími studujícími. Členství je závazné a je uzavíráno na dobu 24 měsíců, kdy student projde všemi zvolenými programy. Součástí on-line vzdělání jsou živá setkání – workshopy, která se konají v různých místech České a Slovenské republiky. Dále má možnost student navštěvovat pravidelná regionální setkání, pod vedení lídrů NRI. Předmětem těchto setkání je diskuse nad lekcemi a praktická cvičení. Na skupiny má možnost, formou hosta, vstoupit i nečlen NRI.

 • Jaké techniky a metody používáte?

  V Neurorestartu používáme techniky neuroleadershipu, epigenterapie, koučovací a terapeutické techniky. Využíváme další formy terapií a manažerských dovedností např. imaginace, EFT, TFT, techniky manažerských dovedností a v neposlední řadě i NLP – neurolingvistické programování atd.

 • Zmiňuje se kauza s ÚVN...

  V roce 2011 a 2012 proběhly v Ústřední vojenské nemocnici experimenty na funkční magnetické rezonanci. Jedním z nich byl vliv bubnování na lidský mozek. Když bubnujete tak zapojujete obě hemisféry zároveň, což je vzácný stav, který může vyvolávat určité změny vědomí. Druhý experiment se týkal projektu světového homeopata Petera Chappella, sám se experimentu účastnil.

  Oficiální stanovisko k experimentům v ÚVN naleznete ZDE.

 • Je Jiří Vokiel Čmolík svědek Jehovův?

  Ne. Díky rodičům, měl v mladistvém věku zkušenosti s touto náboženskou společností, v 17 letech ji opustil. Není členem tedy více než dvacet let. Vystupující dopis radě duchovních Svědků Jehovových je možné najít ZDE.

 • Je NEURORESTART sekta?

  Systém Neurorestart není nábožensky orientován. Jedná se o učení osobního rozvoje.

  Vymezení pojmu sekta (zdroj https://cs.wikipedia.org/wiki/Sekta)

  Pojem „sekta“ je užíván většinou v souvislosti s náboženstvím a odborně se mu věnují teologiereligionistikasociologie náboženství a psychologie náboženství. V rámci jejich odborných diskusí jde o pojem značně neustálený a jeho mnohoznačnost může vést snadno k nepochopení nebo k nespravedlivému odsuzování určité náboženské skupiny.[9] Zejména mezi laickou veřejností bývá pojem používán pejorativně.[10] Pojem sekta je také etnocentristicky zatížený a staví na křesťanské tradici, kterou potom často aplikuje na jiná, neevropská nebo nekřesťanská náboženství.[11]

  Tradiční křesťanská teologie pojem používá například jako označení „specifické, trvající a odděleně organizované skupiny věřících, která odmítá zavedené náboženské autority, ale která si nárokuje věrnost autentickým prvkům víry“.[12]

  Doménou sociologie náboženství, ale také religionistiky je výzkum sekt jako náboženských skupin nebo organizací, které se nacházejí v relativním napětí s ostatní společností.[13][14]

  Psychologie se zabývá například vlivy určité skupiny na jednotlivce nebo psychopatologií ve vztahu k náboženství.[zdroj?] V rámci psychologie (ale i sociologie) se někdy používá vedle pojmu sekta také pojem kult. Ten označuje v kontrastu se sektou, vzniklou schismatem novou formu náboženské subkultury, která postrádá spojení se starší organizací a nemá odpovídající organizační strukturu, ale spoléhá na vedení charismatického vůdce.[15][16] Právě v souvislosti s kultem se psychologie zaměřila na „autoritativní náboženské skupiny, které kombinují skupinové procesy s hypnotickými technikami, které mají za následek to, co je nazýváno jako kontrola mysli„.[17]

  1. ProfantaI. Štampach podávají přehled čtyř odstupňovaných základních významů tohoto slova, jak je užíváno odborníky i laickou veřejností:
  2. Náboženská skupina, která se oddělila od mateřské skupiny ve snaze zreformovat původní učení nebo praxi. V tomto smyslu bylo například celékřesťanství od počátku židovskou
  3. Relativně malá a nová náboženská skupina, která se vymyká pojetí křesťanství, jak je zastupuje hodnotitel. V tomto smyslu mohou být za sektu označovány jak malé křesťanské církve, tak téměř všechny nekřesťanské náboženské skupiny.
  4. Náboženská společnost, v níž převažují autoritářství, uzavřenost a další sektářské tendence (viz níže).
  5. Náboženská společnost, která zneužívá svých členů a poškozuje je.[18]

  V laickém užívání (k němuž patří i běžné užívání ve sdělovacích prostředcích) se jednotlivé významy slova „sekta“ vzájemně zaměňují a prolínají. V. Profant a I. Štampach proto doporučují místo mnohoznačného výrazu „sekta“ používat v prvním zmíněném smyslu výrazy jako „nové náboženství, nové náboženské hnutí, nová religiozita“, ve druhém významu „alternativní náboženství, alternativní náboženské hnutí, alternativní religiozita“, ve třetím významu konkrétně jmenovat, že určitá skupina, společnost, organizace či církev je „autoritářská, uzavřená, nesnášenlivá atd.“ a ve čtvrtém významu říci, že určitá skupina či organizace je výslovně „škodlivá, nebezpečná, zločinná atd.“, nebo použít výrazu „destruktivní kult“. Zároveň však nabádají k opatrnosti a zejména ve čtvrtém případě k důsledné presumpci neviny, protože skupin skutečně zařaditelných do této kategorie je velmi málo.[19]