Členské podmínky / Obchodní podmínky

Členské podmínky

Vztahují se k členství Student, Puma a Diamant v NEURORESTART Institutu

Obsah:

 1. Obecná ustanovení
 2. Vznik členství
 3. Členský příspěvek, potvrzení platby
 4. Zabezpečení
 5. Ochrana osobních údajů
 6. Závěrečná ustanovení

1.1

Členské podmínky

Obecná ustanovení

Tyto podmínky členství upravují vztah mezi Neurorestart Institute a jeho členy, kdy na straně jedné je  Neurorestart Institute, který pověřil výběrem členských příspěvků společnost Flowinn LLC se sídlem 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware, United States, Identifikační číslo: 19958 a na straně druhé je člen.

Právním vztahem, Neurorestart Institute a členem je členství, vstup do členské sekce a poskytnutí veškerého obsahu dle typu členství prostřednictvím webových stránek http://www. neurorestart-institute.com (dále jen členství).

Služby členského servisu provádí na území České republiky pověřená, firma SOROZ CZECH s.r.o., se sídlem Jaurisova 515/4, Praha 4 (dále jen pověřená společnost), který v těchto aktivitách zastupuje poskytovatele.

Vznik členství

2.1 Uchazeč o členství prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se vzniku členství a doby jeho trvaní, a to na adrese http://www.neurorestart-institute.com/ nebo písemné formě prostřednictvím dokumentu členské podmínky na vrubové straně členské přihlášky. Uchazeč o členství se přihlašuje ke vstupu do Neurorestart Institute vyplněním písemné přihlášky s následným elektronickým potvrzením na adresehttp://www.neurorestart-institute.com/ nebo odesláním elektronického formuláře prostřednictvím webové stránky http://www.neurorestart-institute.com/ a zároveň tímto podává přihlášku.

2.2 Uchazeč je povinen přihlášku před jejím podepsáním či odesláním zkontrolovat a případně opravit chybně uvedené údaje. Podepsaná členská přihláška či odeslaná elektronická přihláška za člena je právně závazná, svým souhlasem stvrzuje, že data uvedená v přihlášce jsou pravdivá a skutečná. Uchazeči a Neurorestart Institute vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. uchazeč se zavazuje uhradit členský příspěvek dle vybraného typu členství a Neurorestart Institute se po uhrazení zavazuje potvrdit členství a poskytnout vstup do členské sekce dle typu členství.

Členské příspěvky, potvrzení platby
3.1 Členství v Neurorestart Institute vzniká na dobu určitou 24 měsíců ode dne odeslání elektronické členské přihlášky nebo podpisu členské přihlášky. Ve shrnutí přihlášky na webové stránce http://www.neurorestart-institute.com/ nebo v souhrnu členské přihlášky najdete všechny typy členství. Typ student 299,- Kč typ  Puma 499,- Kč typ Diamant 999,- Kč. Členské příspěvky jsou hrazeny měsíčně po dobu trvání členství.

3.2 Potvrzení platby -Ohledně plateb prováděných na základě přihlášky vystaví Neurorestart Institute na požádání potvrzení o platbě, které slouží jako doklad o platbě členského poplatku.

3.3 Možnosti plateb – Platba je prováděna prostřednictvím přímého inkasa z kreditní karty nebo zadáním přímého inkasa z běžného účtu ve prospěch bankovního vedeného v měně CZK : 2900789827/2010 a v EUR měně: 2700789830/ 2010, IBAN:CZ4220100000002700789830, BIC/SWIFT:FIOBCZPPXXX. Prostřednictvím služby Clipsan s.r.o..

3.4 Opožděná platba- V případě neuhrazení plateb je přístup k členskému účtu zablokován a pozastaveno členství. Neurorestart Institute vzniká právo na vymáhání plateb. V případě opožděné platby je opět členská sekce zpřístupněna. V případě úplného neuhrazení je Neurorestart Institute oprávněn členství ukončit a přístupový účet člena zablokovat.

Dodací podmínky- Členská sekce je členovi zpřístupněna formou zaslání ID prostřednictvím elektronické pošty (email) nebo SMS do 5 pracovních dnů od přijetí členské přihlášky (papírová verze, elektronická verze). V případě zřízení trvalého inkasa z účtu je člen povinen zaslat kopii příkazu na členský servis – email: support@neurorestart-institute.com. Lhůta pro zapojení člena je 5 pracovních dnů.

Zabezpečení

4.1  Přístup k členskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem (ID). Člen je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že Neurorestart Institute nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany člena.

4.2 Odpovědnost za obsah webu – webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

4.3 Obsah členské sekce je vázán autorským právem, člen se zavazuje obsah a získané informace neposkytnout třetím stranám.

Ochrana osobních údajů

5.1   Prohlášení Neurorestart Institute – Neurorestart Institute se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat členů, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které člen zadává v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci člena. Jsou použity k evidenčním operacím, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci se členem.

5.2 Osobní data i údaje o členech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

5.3 Zároveň člen uděluje souhlas s tím, aby mu poskytovatel prostřednictvím elektronické komunikace zasílal svá obchodní sdělení, případně nabídky svých členů, a to na dobu do odvolání souhlasu. Ze zasílání těchto sdělení se lze kdykoliv jednoduše odhlásit kliknutím na odhlašovací odkaz v patičce všech zpráv emailové komunikace Neurorestart Institute.

Závěrečná ustanovení

6.1 Tyto podmínky členství nabývají účinnosti dne 11. 1. 2016. Neurorestart Institute si vyhrazuje právo na změny těchto členských podmínek. Každá nová verze členských podmínek je dostupná na webových stránkách Neurorestart Institute sekce podmínky a je označena datem účinnost.  Členové  a uchazeči se vždy řídí aktuální verzí členských podmínek. Změna členských podmínek nahrazuje předchozí platné znění.

6.2. Členství zaniká dobou uplynutí. V případě předčasného ukončení členství (24) měsíců, vzniká Neurorestart Institute právo na vymáhání poměrné části neuhrazených členských příspěvků do plné výše členství (24)měsíců. Člen v případě předčasného ukončení členství tedy hradí poměrnou část členství a jednorázový poplatek za bonus ke členství ve výši 1000,-Kč. Tyto úhrady se týkají všech typů členství.

 

Obchodní podmínky

Vztahují se ke koupi jednotlivých programů NR Institutu – NR 5 minut, NR Emoce, NR Peníze, NR Intim, NR Zdraví, NR Byznys, NR Rodina.

Obchodní podmínky

Obsah:

 1. Obecná ustanovení
 2. Objednávka
 3. Kupní cena, potvrzení platby – účtenka
 4. Garance vrácení peněz
 5. Odpovědnost
 6. Ochrana osobních údajů
 7. Závěrečná ustanovení
 8. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na straně jedné je poskytovatel, kterým je společnost Flowinn LLC se sídlem 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware, United States, Identifikační číslo: 19958 a na straně druhé je kupující. Právní vztahy poskytovatele s kupujícím neupravené těmito VOP se řídí interními předpisy státu Delaware.

 

1.2

Předmětem koupě, kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek http://www.neurorestart-institute.com/, je prodej datového nosiče CD s kurzem NEURORESTART 5 minut, nebo NEURORESTART Peníze, nebo NEURORESTART Emoce,  nebo NEURORESTART Byznys,  nebo NEURORESTART Zdraví,  nebo NEURORESTART Intim,  nebo NEURORESTART Rodina, (dále jen předmět koupě).

1.3

Obsah předmětu koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích stran. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru prodávajícího k této tématice.

1.4

Aktivity poskytovatele, zejména komunikace se zákazníky, rozesílání datových nosičů CD, ale i jiné, provádí na území České republiky agent, firma SOROZ Czech s.r.o., se sídlem Jaurisova 515/4, 14000 Praha 4, IČ: 04731573, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 252801, vedená u Městského soudu v Praze (dále jen agent), který v těchto aktivitách zastupuje poskytovatele.

 1. OBJEDNÁVKA

2.1

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese http://www.neurorestart-institute.com/. Kupující objednává předmět koupě vyplněním a odesláním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky http://www.neurorestart-institute.com/.

Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit chyby. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a poskytovateli vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. kupující se zavazuje uhradit kupní cenu a poskytovatel se po uhrazení kupujícím zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě.

Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách poskytovatele, tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami pro nákup na webových stránkách http://www.neurorestart-institute.com/a že s nimi souhlasí.

 

 1. KUPNÍ CENA, POTVRZENÍ PLATBY – ÚČTENKA

3.1

Ve shrnutí objednávky a na webové stránce http://www.neurorestart-institute.com/, najdete všechny ceny služeb.

3.2

ÚČTENKA

Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví poskytovatel na požádání kupujícímu potvrzení o platbě – účtenku, která slouží jako doklad o zakoupení produktu.

3.3 Možnosti plateb

Bankovním převodem na bankovní účet uvedený objednávce, případně platební kartou. Platba kartou je realizována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb malého rozsahu společnosti Clipsan s.r.o., s licencí od České národní banky.

3.4 Forma platby

Platba je možná jednorázově.

3.5 Dodací podmínky

Kupující, který́ řádně uhradí veškeré závazky vůči poskytovateli, obdrží produkt přepravní službou, datový nosič CD, přístup do bonusové části na stránkách http://www.neurorestartemoce.cz.

 1. GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

4.1 Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě osmi dnů.

4.2 Za své produkty Poskytovatel kromě čtrnácti denní lhůty ručí i vlastní zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz. Při objednání výukového programu má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to nejpozději do 8 dnů od zahájení programu. Zahájením programu se rozumí vstup do členské sekce Neurorstart Institute – tj. na stránky http://www.neurorestart-institute.com/muj-ucet. Odstoupení může nakupující provést elektronickou formou na adresu zákaznické podpory v českém jazyce e-mail: support@neurorestart-institute.com s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením potvrzení o platbě.  Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy bude kupujícímu znemožněn přístup do členské sekce placeného výukového programu.

 1. ODPOVĚDNOST

5.1

Zabezpečení

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

5.2 Odpovědnost za obsah webu

Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1 Prohlášení poskytovatele

Poskytovatel se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které kupující zadává v objednávce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných evidenčních operací, vystavení dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

6.2 Osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

6.3 Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu poskytovatel prostřednictvím elektronické komunikace zasílal svá obchodní sdělení, případně nabídky svých obchodních partnerů, a to na dobu do odvolání souhlasu. Ze zasílání těchto obchodních sdělení se lze kdykoliv jednoduše odhlásit kliknutím na odhlašovací odkaz v patičce všech zpráv emailové komunikace poskytovatele.

6.4 Více informací o ochraně osobních údajů najdete na: OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 5. 2016. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změny těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách OBCHODNÍ PODMÍNKY a je označena datem účinnosti. Veškeré nové objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

7.2

Účetní a daňové mezinárodní vztahy si každý kupující řeší samostatně, agent nenese odpovědnost.